Handreiking Informatie-ondersteund besturen van crisisbeheersing en rampenbestrijding

woensdag, maart 30, 2022

Maart 2019

Veiligheidsregio’s vullen netcentrisch werken op het niveau van het beleidsteam op verschillende manieren in. Eind vorig jaar is een Handreiking informatie-ondersteund besturen van crisisbeheersing en rampenbestrijding geschreven. Deze handreiking reikt beleidsmedewerkers van veiligheidsregio’s uitgangspunten aan ter reflectie op het informatiemanagementproces dat het beleidsteam moet versterken in haar strategische rol.

Burgemeester in positie brengen
De opdracht van het beleidsteam is om de burgemeester zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn rollen als collegiaal bestuurder, beslisser, boegbeeld en burgervader. Een goede informatievoorziening is hierbij van groot belang. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten welke informatie het beleidsteam mogelijk nodig heeft. De informatiebehoefte van het beleidsteam kan worden verdeeld in operationele informatie, bestuurlijke informatie en omgevingsinformatie. Deze drie informatiecategorieën vormen samen het eigen beeld van het beleidsteam. In veel veiligheidsregio’s is een informatiecoördinator BT (IC BT) verantwoordelijk voor de aansturing van het informatiemanagementproces om tot dit beeld te komen.

In de handreiking worden diverse praktische inzichten vastgelegd over bijvoorbeeld de samenwerking tussen het ROT en het beleidsteam, over de inrichting van de functie IC BT en over de verhouding en de samenwerking tussen het beleidsteam en de driehoek.

Vervolg
De regiegroep netcentrisch werken heeft ingestemd met de handreiking en heeft daarbij aangegeven dat er behoefte is aan een implementatieplan aan de hand waarvan het gedachtegoed van de handreiking in de veiligheidsregio’s gestalte kan krijgen. Aan dit implementatieplan wordt momenteel gewerkt. Ideeën hiervoor zijn hartelijk welkom! De verwachting is dat de handreiking ook waardevolle ideeën bevat voor beleidsteams in andere sectoren.

De handreiking ‘Informatie-ondersteund besturen van crisisbeheersing en rampenbestrijding’ vindt u hier.